ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเอสเปอร์


บริษัท เรเดียม จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” เป็นตัวแทนในการดูแล จัดจำหน่าย และเผยแพร่เอสเปอร์  (Esper, Esper Cloud, ESP Cloud Super APPs, Esper Card) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริการ” โดยมีระบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เอสเปอร์ (Esper, Esper Cloud, ESP Cloud Super APPs, Esper Card) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ระบบโปรแกรม” เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”

ทั้งนี้ผู้ให้บริการ ยังเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ www.EsperCloud.com สำหรับระบบโปรแกรมนี้ โดยที่การใชบริการ การใช้ระบบโปรแกรมฯ และเว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

ส่วนของลิขสิทธิ์และความรับผิดชอบ

ทางผู้ให้บริการ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาระบบโปรแกรม ตลอดจนการหาผลประโยชน์ในทางการค้า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และทั่วโลก เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของ เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ และบริษัทในเครือไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ทางผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น ห้ามทำการดัดแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบของ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ของบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนหรือร่วมโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ทางผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนหรือร่วมโฆษณา

การจัดเก็บข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ท่านจัดเก็บด้วยระบบโปรแกรม เข้าไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบโปรแกรม จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นที่ร่วมใช้งานระบบโปรแกรมโดยเด็ดขาด รวมถึงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหรือไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือมีการส่อไปในทางที่จะสร้างปัญหาให้กับชุมชนหรือสังคม ท่านตกลงและยินดีที่จะให้ทางบริษัทฯ เข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบโปรแกรม ไม่ว่าในกรณีที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้งานหรือระงับสิทธิ์ในการใช้งานระบบโปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น

ทางผู้ให้บริการ ได้รับสิทธิ์ในการดูแลจัดการเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ในประเทศไทย และทั่วโลก และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ถูกออกแบบให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ของทางผู้ให้บริการ มิได้ออกแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับงานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้และประยุกต์การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่าน ถึงแม้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ได้ถูกจัดเก็บเป็นอย่างดี และมีการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำก็ตาม ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลของท่านเอง ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ และความเสียหายจากการสูญหายของข้อมูลของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ทางผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ อื่นๆ

ทางผู้ให้ยริการ จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ทางผู้ให้บริการ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนทางผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ อื่นๆ หรือเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ อื่นๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ดังกล่าว

เนื้อหาในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ

ทางผู้ให้บริการนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ทางผู้ให้บริการ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ทางผู้ให้บริการก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการ และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นรูปภาพ เนื้อหาสาระ เอกสาร หรือข้อมูลใดๆที่จัดเก็บโดยท่านเอง สมาชิกในกลุ่ม หรือสมาชิกที่อยู่และจัดสร้างขึ้นมาในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ หรือในเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

หากท่านได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์ และ ระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

หมายเหตุ ESPER  เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทย


 

Terms and Conditions of Use of ESPER

The terms and conditions of use shown here and after of ESPER (
Esper, Esper Cloud, ESP Cloud Super APPs, Esper Card) which referred to as the "Service" provided by Radium Co., Ltd. referred to as the "Provider" and Users which referred to as the "Member" or "Members" depending upon context of services or features of ESPER.

1. Definitions

The words and terms used here in the Terms and Conditions have the meanings set forth below as explained herein:

1.1 "Member(s)" means user(s) who can be categorized into General Reader(s), Reader(s), Writer(s), and Subscriber(s).

1.2 "Publisher" means

1.3 "Editor in Chief" means

1.4 "Section Editor(s)" refers to

1.5 "Article(s)" means

1.6 "Post(s)" refers to

2. Agreement to Terms and Conditions

2.1 All Members shall use the Service in accordance with the terms stated in the Terms and Conditions. Members may not use the Service unless they agree to the Terms and Conditions. Such agreement is valid and not be changed, reversed, or recovered. 

2.2. Writers may Publish an Article(s) on the Service Platform only with consent to the Provider for the distribution of part or whole of his or her Article(s) on any digital platform or any other media for business and any purposes. Furthermore, if Writer(s) use the Service on behalf of, or for the purposes of a business enterprise, then that business enterprise shall also be deemed to have agreed to the Terms and Conditions. Such agreement is valid and not be changed, reversed, or recovered. 

2.3. Members are deemed to have agreed not to post, publish, comment, and share any contents such to provoke the conflicts on any issues and activities related to such as religion, education, monarchy, and politics, etc. In addition, the provider reserves the rights to edit or delete or modify the content in order not to allow the conflicts remain.

2.4. In case of Terms and Conditions that may neccessarily be modified or annexed to for the Service when the Provider is deemed to do in the future without providing prior notice to Members, Members also shall comply with such modified or annexed Terms and Conditions.

3. Governing Law and Jurisdiction

Should the conflicts arise from the Service or conflicts between Members and the Provider related to the Service, they will be governed primarily under the exclusive jurisdiction of the relevant Court(s) of Bangkok, THAILAND.

End of Terms and Conditions of Use
of ESPER

Last updated on July 25th, 2014

© 2012 Developed by Radium Co., Ltd.

© 2014 Distributed & Represented Worldwide by Esper (Thailand) Co., Ltd.